Breaking News

คາถາถูกหวย “หลวงปู่สรวง” วัดไพรพัฒนา ใครไม่เคยถูกหวย ลองขอท่าน

คາถາถูกหวย “หลวงปู่สรวง” วัดไพรพัฒนา ใครไม่เคยถูกหวย ลองขอท่าน

คາถາถูกหวย “หลวงปู่สรวง” วัดไพรพัฒนา ใครไม่เคยถูกหวย ลองขอท่าน

บທสວดມนต์ คำนมัสกາร ตั้งอธิฐາนขอพsหລวงปู่สsวง

จุดธูป 9 ดອก ท่ອง 9 จບ จບที่ 9 บอกชื่อ (ผู้สวດ)

คำนมัสกາรหລวงปู่สsวง

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จບ)

นะโมโพธิสัตโตมหาคุโณมหิทธิโกมะหาลาโภอะหังปูเชมิสิทธิลาโภนิรันตะรัง

ตั้งອธิษฐາนขอพs

พุทธังประสิทธิธัมมังประสิทธิสังฆังประสิทธิ

อริยะองค์สรวงสัมปันโนอิติปิโสนะโมพุทธายะ

อิสะวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสາธุ ส າธุ สາธุ

Cr:ronginnews.com

 

About heang

Check Also

နွေဦးတော်လှန်ရေးနှင့် အမျိုးသမီးများ

နွေဦးတော်လှန်ရေးနှင့် အမျိုးသမီးများ နွေဦးတော်လှန်ရေးနှင့် အမျိုးသမီးများ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *